Click tham gia thành viên Ban Quản Trị DDXD
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 01-12-2011, 09:37 AM   #1
chiase.ketcau
SMOD - QTV Cao Cấp
 
chiase.ketcau's Avatar
 

Tham gia: Dec 2010
Nơi ở: 2649 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM
Số bài: 1,900
Các bài viết blog: 1
Thanks: 493
Được cám ơn: 630
Ảnh: 955
Downloads: 148   |   Uploads: 1148
Point: 23648
Default TCXDVN 326 : 2004 " Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu"

QuyÕt ®Þnh cña bé tru­ëng Bé X©y dùng
VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 326 : 2004 " Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu "

bé tr­uëng Bé X©y dùng

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngµy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng.
- XÐt ®Ò nghÞ cña ViÖn tr­ëng ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng t¹i c«ng v¨n sè 967 / CV-VKH ngµy 11/ 10 / 2004 vµ Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ.

quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam :
TCXDVN 326 : 2004 "Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu "
§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
§iÒu 3:C¸c ¤ng: Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr­uëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, ViÖn tr­uëng ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng vµ Thñ tr­uëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Lêi nãi ®Çu

TCXDVN 326 : .2004 “ Cäc khoan nhåi – Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu” ®uîc Bé X©y dùng ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 30 ngµy 10 / 12 / 2004.

Ph¹m vi ¸p dông
1.1 Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho thi c«ng vµ nghiÖm thu cäc khoan nhåi bª t«ng cèt thÐp ®u­êng kÝnh lín h¬n hoÆc b»ng 60 cm trõ nh÷ng c«ng tr×nh cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt ®Æc biÖt nhu­ vïng cã hang c¸c-t¬, m¸i ®¸ nghiªng.
Tiªu chuÈn nµy thay thÕ tiªu chuÈn x©y dùng TCXD 197 : 1997 " Nhµ cao tÇng - Thi c«ng cäc khoan nhåi" , TCXD 206: 1998" Cäc khoan nhåi, Yªu cÇu vÒ chÊt luîng thi c«ng" vµ c¸c ®iÒu tõ 7.14 ®Õn 7.20 trong môc 7: “ Mãng cäc vµ tu­êng v©y cäc v¸n” cña TCXD 79 : 1980.

Download TCXDVN 326 : 2004 "Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu"

để xem link ẩn

Link: để xem link ẩn

Nguồn: www.diendanxaydung.vn
chiase.ketcau đang trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Bookmarks

Từ khóa hỗ trợ tìm kiếm (Tại sao?)
coc khoan nhoi, quyet đinh, tc-qc, tcxdvn 326 : 2004, thi cong va nghiem thu


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
TCXDVN 320 : 2004 "Bãi chôn lắp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế" chiase.ketcau TCXD 0 01-11-2011 03:53 PM
TCXDVN 323 : 2004 "Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế" chiase.ketcau TCXD 0 01-11-2011 03:43 PM
TCXDVN 324:2004 "Xi măng xây trát" chiase.ketcau TCXD 0 01-11-2011 03:31 PM
TCXDVN 302 : 2004 "Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật" chiase.ketcau TCXD 0 01-11-2011 03:18 PM
Phụ lục C - Tiêu chuẩn Thi công và nghiệm thu CKN 326:2004 thienhpvn 1.GS chất lượng 2 07-13-2010 12:21 PM


MENU

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0903813337 - Email: duongquang@ddxd.vn
Đơn vị quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : để Media, tài trợ trên DDXD
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(08) 3925 3068 Fax:(08) 3925 2039
Email: nga.ngo@greyfinders.com - support@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 2649 Phạm Thế Hiến, P7, Q8, TP HCM
Tel:(08)3981 8370 - 3981 8371 Fax:(08)3981 8372
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn