TƯ VẤN NHÀ ĐẸP: www.CUNGXAYNHADEP.vn
Click tham gia thành viên Ban Quản Trị DDXD
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Facebook
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Twitter
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên G+
Click tham gia www.DIENDANXAYDUNG.vn & www.DDXD.vn trên Youtube
 
 
 
Cũ 03-19-2009, 01:27 PM   #1
david hien
Hold The Dream
 

Tham gia: Oct 2008
Nơi ở: Tp.HCM
Số bài: 253
Thanks: 159
Được cám ơn: 269
Ảnh: 21
Downloads: 41   |   Uploads: 1
Send a message via Yahoo to david hien
Point: 303
Default Mẫu biên bản nghiệm thu đưa công trình xây dựng xong vào sử dụng

CÔNG TRÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HẠNG MỤC Độc lập – tự do – hạnh phúc
_______
……, ngày… tháng… năm199…
BIÊN BẢN SỐ:
NGHIỆM THU ĐỂ ĐƯA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG XONG
VÀO SỬ DỤNG

- Công trình…………………………………… ………………………………………..
- Xây dựng tại……………………………………… ……………………………………..
Do ……………thiết kế chính và các tổ chức ………tham gia thiết kế được ……… phê duyệt theo Quyết định số …….ngày……..tháng……...năm……….
Chủ đầu tư công trình :
Tổ chức nhận thầu chính xây lắp …………và các tổ chức nhận thầu phụ ……….. đã thực hiện các công việc ……………………theo hợp đồng số……..ngày……… tháng…….năm………

Được các bên sau đây tiến hành nghiệm thu……………….
- Đại diện chủ đầu tư ………………………………………… ……………………….
- Đại diện cơ quan thầu xây lắp……………………………………… …………………
- Đại diện tổ chức tư vấn thiết kế……………………………………… …………….
- Đại diện tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị…………………….
- Đại diện cơ quan giám định chất lượng xây dựng (theo phân cấp)……………….

Các bên lập biên bản này về các vấn đề sau :
1. Tên công trình (nêu tóm tắt công trình và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật )

2. Công tác xây lắp công trình (nêu tóm tắt quá trình xây lắp các hạng mục công trình và toàn bộ công trình).

3. Các bên đã xem xét các văn bản và các tài liệu sau đây :
a. Các văn bản , tài liệu đã nghiệm thu.

b. Các văn bản kiểm tra khối lượng và chất lượng toàn bộ công trình: trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu nghiệm thu, kiểm tra cáchạnh mục công trình tại hiện trường, các bên xác nhận các điểm sau đây:

* Về thời hạn xây dựng công trình
- Ngày khởi công
- Ngày hoàn thành

* Về công suất đưa vào vận hành của công trình
- Theo thiết kế đã duyệt
- Theo thực tế đạt được

* Về khối lượng đã thực hiện
- Theo thiết kế đã duyệt
- Theo thực tế đạt được

* Về đặc điểm các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng nổ, phòng cháy, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng :
(ghi tóm tắt)

* Về khối lượng và chất lượng các loại công tác xây dựng chủ yếu cho từng công trình và toàn bộ công trình.

* Về những sửa đổi khác trong quá trình xây dựng so với thiết kế .
…………………
(ghi những sửa đổi lớn)

* Đề nghị:
Kết luận

Chữ ký của các bên
- Đại diện chủ đầu tư ………………………………………… ……………………….
- Đại diện cơ quan thầu xây lắp……………………………………… …………………
- Đại diện tổ chức tư vấn thiết kế……………………………………… …………….
- Đại diện tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị…………………….
- Đại diện cơ quan giám định chất lượng xây dựng (theo phân cấp)……………….

Các phụ lục kèm theo


b. Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số 35/ 1999/ QĐ- BXD ngày 12 tháng 11 năm 1999 về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU ĐƯA HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
HOẶC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH VÀO SỬ DỤNG

Công trình :………………………………………… …………………………………..
Hạng mục công trình :………………………………………… ………………………
Địa điểm xây dựng :………………………………………… …………………………
Chủ đầu tư công trình :………………………………………… ……………………..

Các đơn vị tư vấn thiết kế (nêu rõ các công việc và số của hợp đồng thực hiện):
- Thầu chính thiết kế :………………………………………… ………………...........
- Các thầu phụ thiết kế :………………………………………… ……………………

Cơ quan thẩm định và phê duyệt thiết kế , tổng dự toán (nêu rõ số của văn bản thẩm định và quyết định phê duyệt) :

Các nhà thầu xây lắp (nêu rõ các công việc và số của hợp đồng thực hiện):
- Nhà thầu chính xây lắp:…………………………………… ………………………..
- Các nhà thầu phụ xây lắp :………………………………………… ………………

Các đơn vị tư vấn giám sát thi công xây lắp (nêu rõ các công việc và số của hợp đồng thực hiện) :

Thời gian tiến hành nghiệm thu :
Bắt đầu ……….giờ…….ngày …....tháng……..năm……..
Kết thúc……….giờ…….ngày …....tháng……..năm……..
Tại công trình.
Các bên tham gia nghiệm thu :
- Đại diện chủ đầu tư ………………………………………… ……………………….
- Đại diện cơ quan thầu chính xây lắp……………………………………… …………
- Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế……………………………………… …………….
- Đại diện đơn vị tư vấn giám sát thi công xây lắp :…………………………………..
- Đại diện đơn vị được giao trách nhiệm quản lý, sử dụng hoặc vận hành khai thác công trình :
- Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (theo phân cấp tại Quy định này) kiểm tra công tác nghiệm thu :

Các bên lập biên bản này về những nội dung sau:
1. Tên công trình (giới thiệu chung về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, công nghệ, các thông số kỹ thuật chủ yếu…)

2. Công tác xây lắp công trình (nêu tóm tắt quá trình thi công xây lắp các hạng mục và toàn bộ công trình).

3. Các bên đã xem xét các hồ sơ, tài liệu sau :
- Hồ sơ, tài liệu thiết kế ;
- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thi công , kiểm tra và nghiệm thu ;
- Các biên bản nghiệmm thu từng phần của chủ đầu tư;
- Các tài liệu kiểm tra chất lượng, khối lượng;
- Hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng.

4. Kiểm tra tại hiện trường :
Trên cơ sở xem xét các hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình và kiểm tra công trình tại hiện trường, các bên xác nhận những điểm sau đây :

a. Thời hạn thi công xây dựng công trình :
- Ngày khởi công
- Ngày hoàn thành
b.Quy mô đưa vào sử dụng của hạng mục công trình hoặc công trình: (quy mô xây dựng, công suất, công nghệ, các thông số kỹ thuật chủ yếu…)
- Theo thiết kế đã duyệt
- Theo thực tế đạt được

c. Khối lượng đã thực hiện (nêu khối lượng chính của các công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị chủ yếu):
- Theo thiết kế đã duyệt
- Theo thực tế đạt được

d. Các biện pháp phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vận hành, bảo vệ môi trường, an toàn đê điều (nếu có), an toàn giao thông (nếu có)…..(nêu tóm tắt).

5. Chất lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các hạng mục và toàn bộ công trình so với yêu cầu của thiết kế đã được phê duyệt.

6. Những sửa đổi trong quá trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị so với thiết kế đã được phê duyệt (nêu những sửa đổi lớn).

7. Kiến nghị :

8. Kết luận :
- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng .
- Yêu cầu và thời hạn phải sửa chữa xong những khiếm khuyết mới đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng .

Các phụ lục kèm theo
Đại diện chủ đầu tư
(ký tên và đóng dấu)
Các bên tham gia nghiệm thu :
- Đại diện chủ đầu tư
- Đại diện cơ quan thầu chính xây lắp
- Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế
- Đại diện đơn vị tư vấn giám sát thi công xây lắp :
- Đại diện đơn vị được giao trách nhiệm quản lý, sử dụng hoặc vận hành khai thác công trình :
- Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (theo phân cấp tại Quy định này) kiểm tra công tác nghiệm thu :

Nguồn: www.diendanxaydung.vn
__________________
- KS. NGUYỄN THANH HIỀN - David Hien
- Yahoo: để xem link ẩn
- Phone: 0907714779 - 0932714779
Tấm bằng Đại học là chìa khóa để bạn vào đời và tồn tại, nhưng chỉ có khả năng tự học mới là chìa khóa đưa bạn đến thành công và thật sự sống.
david hien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 4 bạn cảm ơn david hien bài này:
dinhkieuthan (09-06-2011), huyen_bn (12-05-2012), quyenxd2 (01-17-2011), xuantruong83kt (10-29-2009)
Facebook Comments
Cũ 04-11-2010, 05:11 PM   #2
tr hoan
User Register - Thành Viên
 
tr hoan's Avatar
 

Tham gia: Apr 2008
Nơi ở: 22 ngõ 32 Chùa Hà Hà Nội
Số bài: 35
Thanks: 2
Được cám ơn: 12
Downloads: 22   |   Uploads: 0
Point: 19
Thảo luận ý kiến

Trích:
Nguyên văn bởi david hien View Post
CÔNG TRÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HẠNG MỤC Độc lập – tự do – hạnh phúc
_______
……, ngày… tháng… năm199…

BIÊN BẢN SỐ:
NGHIỆM THU ĐỂ ĐƯA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG XONG
VÀO SỬ DỤNG

- Công trình…………………………………… ………………………………………..
- Xây dựng tại……………………………………… ……………………………………..
Do ……………thiết kế chính và các tổ chức ………tham gia thiết kế được ……… phê duyệt theo Quyết định số …….ngày……..tháng……...năm……….
Chủ đầu tư công trình :
Tổ chức nhận thầu chính xây lắp …………và các tổ chức nhận thầu phụ ……….. đã thực hiện các công việc ……………………theo hợp đồng số……..ngày……… tháng…….năm………

Được các bên sau đây tiến hành nghiệm thu……………….
- Đại diện chủ đầu tư ………………………………………… ……………………….
- Đại diện cơ quan thầu xây lắp……………………………………… …………………
- Đại diện tổ chức tư vấn thiết kế……………………………………… …………….
- Đại diện tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị…………………….
- Đại diện cơ quan giám định chất lượng xây dựng (theo phân cấp)……………….

Các bên lập biên bản này về các vấn đề sau :
1. Tên công trình (nêu tóm tắt công trình và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật )

2. Công tác xây lắp công trình (nêu tóm tắt quá trình xây lắp các hạng mục công trình và toàn bộ công trình).

3. Các bên đã xem xét các văn bản và các tài liệu sau đây :
a. Các văn bản , tài liệu đã nghiệm thu.

b. Các văn bản kiểm tra khối lượng và chất lượng toàn bộ công trình: trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu nghiệm thu, kiểm tra cáchạnh mục công trình tại hiện trường, các bên xác nhận các điểm sau đây:

* Về thời hạn xây dựng công trình
- Ngày khởi công
- Ngày hoàn thành

* Về công suất đưa vào vận hành của công trình
- Theo thiết kế đã duyệt
- Theo thực tế đạt được

* Về khối lượng đã thực hiện
- Theo thiết kế đã duyệt
- Theo thực tế đạt được

* Về đặc điểm các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng nổ, phòng cháy, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng :
(ghi tóm tắt)

* Về khối lượng và chất lượng các loại công tác xây dựng chủ yếu cho từng công trình và toàn bộ công trình.

* Về những sửa đổi khác trong quá trình xây dựng so với thiết kế .
…………………
(ghi những sửa đổi lớn)

* Đề nghị:
Kết luận

Chữ ký của các bên
- Đại diện chủ đầu tư ………………………………………… ……………………….
- Đại diện cơ quan thầu xây lắp……………………………………… …………………
- Đại diện tổ chức tư vấn thiết kế……………………………………… …………….
- Đại diện tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị…………………….
- Đại diện cơ quan giám định chất lượng xây dựng (theo phân cấp)……………….

Các phụ lục kèm theo


b. Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số 35/ 1999/ QĐ- BXD ngày 12 tháng 11 năm 1999 về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU ĐƯA HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
HOẶC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH VÀO SỬ DỤNG

Công trình :………………………………………… …………………………………..
Hạng mục công trình :………………………………………… ………………………
Địa điểm xây dựng :………………………………………… …………………………
Chủ đầu tư công trình :………………………………………… ……………………..

Các đơn vị tư vấn thiết kế (nêu rõ các công việc và số của hợp đồng thực hiện):
- Thầu chính thiết kế :………………………………………… ………………...........
- Các thầu phụ thiết kế :………………………………………… ……………………

Cơ quan thẩm định và phê duyệt thiết kế , tổng dự toán (nêu rõ số của văn bản thẩm định và quyết định phê duyệt) :

Các nhà thầu xây lắp (nêu rõ các công việc và số của hợp đồng thực hiện):
- Nhà thầu chính xây lắp:…………………………………… ………………………..
- Các nhà thầu phụ xây lắp :………………………………………… ………………

Các đơn vị tư vấn giám sát thi công xây lắp (nêu rõ các công việc và số của hợp đồng thực hiện) :

Thời gian tiến hành nghiệm thu :
Bắt đầu ……….giờ…….ngày …....tháng……..năm……..
Kết thúc……….giờ…….ngày …....tháng……..năm……..
Tại công trình.
Các bên tham gia nghiệm thu :
- Đại diện chủ đầu tư ………………………………………… ……………………….
- Đại diện cơ quan thầu chính xây lắp……………………………………… …………
- Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế……………………………………… …………….
- Đại diện đơn vị tư vấn giám sát thi công xây lắp :…………………………………..
- Đại diện đơn vị được giao trách nhiệm quản lý, sử dụng hoặc vận hành khai thác công trình :
- Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (theo phân cấp tại Quy định này) kiểm tra công tác nghiệm thu :

Các bên lập biên bản này về những nội dung sau:
1. Tên công trình (giới thiệu chung về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, công nghệ, các thông số kỹ thuật chủ yếu…)

2. Công tác xây lắp công trình (nêu tóm tắt quá trình thi công xây lắp các hạng mục và toàn bộ công trình).

3. Các bên đã xem xét các hồ sơ, tài liệu sau :
- Hồ sơ, tài liệu thiết kế ;
- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thi công , kiểm tra và nghiệm thu ;
- Các biên bản nghiệmm thu từng phần của chủ đầu tư;
- Các tài liệu kiểm tra chất lượng, khối lượng;
- Hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng.

4. Kiểm tra tại hiện trường :
Trên cơ sở xem xét các hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình và kiểm tra công trình tại hiện trường, các bên xác nhận những điểm sau đây :

a. Thời hạn thi công xây dựng công trình :
- Ngày khởi công
- Ngày hoàn thành
b.Quy mô đưa vào sử dụng của hạng mục công trình hoặc công trình: (quy mô xây dựng, công suất, công nghệ, các thông số kỹ thuật chủ yếu…)
- Theo thiết kế đã duyệt
- Theo thực tế đạt được

c. Khối lượng đã thực hiện (nêu khối lượng chính của các công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị chủ yếu):
- Theo thiết kế đã duyệt
- Theo thực tế đạt được

d. Các biện pháp phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vận hành, bảo vệ môi trường, an toàn đê điều (nếu có), an toàn giao thông (nếu có)…..(nêu tóm tắt).

5. Chất lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các hạng mục và toàn bộ công trình so với yêu cầu của thiết kế đã được phê duyệt.

6. Những sửa đổi trong quá trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị so với thiết kế đã được phê duyệt (nêu những sửa đổi lớn).

7. Kiến nghị :

8. Kết luận :
- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng .
- Yêu cầu và thời hạn phải sửa chữa xong những khiếm khuyết mới đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng .

Các phụ lục kèm theo
Đại diện chủ đầu tư
(ký tên và đóng dấu)
Các bên tham gia nghiệm thu :
- Đại diện chủ đầu tư
- Đại diện cơ quan thầu chính xây lắp
- Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế
- Đại diện đơn vị tư vấn giám sát thi công xây lắp :
- Đại diện đơn vị được giao trách nhiệm quản lý, sử dụng hoặc vận hành khai thác công trình :
- Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (theo phân cấp tại Quy định này) kiểm tra công tác nghiệm thu :
Cám ơn
Tôi hỏi nội dung này có cũ so với 371-2006 không bạn
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
tr hoan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cám ơn tr hoan vì bài này:
22TCN (03-10-2011)
Cũ 04-11-2010, 08:20 PM   #3
tu27
Consultant - Cố Vấn
 
tu27's Avatar
 

Tham gia: May 2008
Nơi ở: TP.HCM
Số bài: 165
Thanks: 359
Được cám ơn: 395
Ảnh: 5
Downloads: 102   |   Uploads: 0
Send a message via Yahoo to tu27
Point: 9660
Huân Chương Danh Dự
Default

PHỤ LỤC 7 nghị định 209/2004/NĐ-CP có mẫu :

BIÊN BẢN


NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH


HOẶC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Nhưng Nghị định Số: 49/2008/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004

của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Điều 1. Khoản 7
Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 26 như sau:
“e) Nghiệm thu đưa công trình xây dựng vào khai thác sử dụng. Kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản bao gồm các nội dung sau:
- Đối tượng nghiệm thu (tên hạng mục công trình hoặc công trình nghiệm thu);
- Địa điểm xây dựng;
- Thành phần tham gia nghiệm thu;
- Thời gian và địa điểm nghiệm thu;
- Căn cứ nghiệm thu;
- Đánh giá về chất lượng của hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng;
- Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có).”
Điều 2. Hủy bỏ các Phụ lục số 2, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 6, 7về mẫu biên bản nghiệm thu khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Mình làm có công trình ........ tiếp thanh tra, kiểm toán thậm chí cả CA kinh tế
Khi kiểm tra hồ sơ biên bản nghiệm thu, người ta quan tâm biên bản đó:
1. ai ký
2. xác định hạng mục nào
3. căn cứ hồ sơ kỹ thuật nào (bản vẽ, thuyết minh thiết kế nào? cũ hay có điều chỉnh..)
4. ngày tháng
5. còn lại vẻ hươu vượn gì cũng được.
Nguồn: www.diendanxaydung.vn
Đính kèm - Attached Files
File Type: rar Nghi dinh.rar (64.1 KB, 1054 lần tải)

thay đổi nội dung bởi: tu27, 04-11-2010 lúc 08:39 PM
tu27 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 5 bạn cảm ơn tu27 bài này:
22TCN (03-10-2011), nguyenvinhml1 (03-29-2012), van the (01-25-2011), vip8x (06-25-2015), virutbeon (05-23-2012)

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
Bạn không có quyền đăng chủ đề mới
Bạn không có quyền đăng trả lời bài
Bạn không có quyền đính kèm files
Bạn không có quyền sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các bài viết có nội dung tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên Mục Trả lời Bài mới nhất
Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng vophongmai 1.GS chất lượng 3 10-29-2012 10:54 AM
ĐM dự toán xây dựng công trình phần Thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp 1781! forever 3.Định mức XD 6 07-22-2010 11:20 PM
Một Số Mẫu Văn Bản Thường Sử Dụng Trong Nghiệm Thu Dự Án chiase.nhadep 2.Nghiệm thu bàn giao 0 06-24-2008 10:31 AM
Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn “Ván sàn gỗ - Yêu cầu kỹ thuật” chiase.nhadep Tin trong ngành 0 01-21-2008 01:15 AM
Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn “Lắp đặt ván sàn – Qui phạm thi công và nghiệm thu” chiase.nhadep Tin trong ngành 0 01-21-2008 01:14 AM


MENU
LIÊN HỆ QUẢNG BÁ

Chào mừng bạn tham gia thảo luận group facebook!
Doanh nghiệp VÀNG tin cậy trên DDXD!
www.ANCUONG.com - NHÀ CUNG CẤP GỖ TRANG TRÍ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
www.BMBSTEEL.com.vn - NHÀ THẦU THI CÔNG THÉP TIỀN CHẾ UY TÍN CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU!
 www.CUNGXAYNHADEP.vn - TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY NHÀ ĐẸP HÀNG ĐẦU!
www.COSACO.com.vn - NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM!
Đơn vị THANG MÁY tiên phong trong cộng đồng xây dựng DDXD!
Chuyên gia xử lý chống thấm các công trình chất lượng!
www.GEN.vn - Cung cấp giải pháp tin học hàng đầu về quản lý quan hệ khách hàng!
 www.KHOXAYDUNG.VN -  THÔNG TIN MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG!
 www.DIENDANDIAOC.vn - THÔNG TIN NHÀ ĐẤT!
Đơn vị thiết kế website chuyên nghiệp
Tìm đối tác SẮT THÉP trên DDXD
Tìm đối tác BÊ TÔNG trên DDXD
Tìm đối tác TÔN THÉP trên DDXD
Tìm đối tác PHỤ GIA XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác MÁY MÓC XÂY DỰNG trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ ĐIỆN trên DDXD
Tìm đối tác THIẾT BỊ NƯỚC trên DDXD
Tìm đối tác SƠN trên DDXD
Tìm đối tác GACH trên DDXD
Tìm đối tác CỬA NHÔM - NHỰA uPVC trên DDXD
Tìm đối tác TRẦN THẠCH CAO trên DDXD
Tìm đối tác RÈM & GIẤY DÁN TƯỜNG trên DDXD
Tìm đối tác BẾP trên DDXD

Powered by: vBulletin v3.8.4 & Copyright © 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2007-2016 DDXDVN & Tài trợ bởi www.CUNGXAYNHADEP.vn
Số ÐKKD: 4102071288 - Hỗ trợ pháp lý DDXĐVN bởi: Viet Cons Co.,Ltd
Người đại diện theo pháp luật: Ông Duong Quang (Administrator)
Hotline Administrator: 0903813337 - Email: duongquang@ddxd.vn
Quản lý DDXDVN: Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Việt
DDXDVN : Được duy trì và phát triển bởi thành viên
Văn phòng : 2649 Phạm Thế Hiến, P7, Q8, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372 L.hệ: Tài trợ
E-mail : support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn
Quản lý Media : Cty TNHH Tìm Kiếm Màu Xám
Liên hệ : Hợp tác tài trợ, quảng bá Media
Văn phòng : 102D Lê Thị Riêng, Q1, TP HCM
Tel:(08) 3981 8370 Fax:(08) 3981 8372
Email: support@ddxd.vn - duongquang@ddxd.vn