PDA

View Full Version : Nhật ký công trình


cogiaitri
10-22-2008, 09:25 PM
Các bác cho em biết với, có văn bản nào quy định biểu mẫu nhật ký công trình thi công không vây. Bác nào có biểu mẫu đó cho em với nhé.
[Only registered and activated users can see links]

thanhluon2004
10-23-2008, 09:30 AM
gui dum minh noi dung ve cuon nhat ky cong trinh thao khao voi nhe? thanks

thanhluon2004
10-23-2008, 09:31 AM
gửi dùm mình nội dung cuốn nhật ký công trình tham khảo với nhé?
thanks

NguyenThangHong
10-31-2008, 02:00 PM
TËp ®oµn Than viÖt namC«ng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt
Ban qu¶n lý DA NM N§ Cao Ng¹n §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
--------------o0o---------------
NhËt ký thi c«ng
(Ban hµnh theo TCVN 4955-1985)


C«ng tr×nh: Dù ¸nNhµ m¸y NhiÖt ®iÖn Cao Ng¹n

H¹ng môc: m­¬ng tho¸t n­íc mÆt

Nhµ thÇu: vinaincon & licogi
Th¸i Nguyªn, th¸ng n¨m 2006

TËp ®oµn c«ng nghiÖp C«ng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Than-Kho¸ng s¶n ViÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Ban qu¶n lý DA NM N§ Cao Ng¹n --------------o0o---------------NhËt ký thi c«ng


H¹ng môc: m­¬ng tho¸t n­íc mÆt

B¾t ®Çu thi c«ng: Ngµy th¸ng n¨m 2006.

KÕt thóc thi c«ng: Ngµy th¸ng n¨m 200

Trong nhËt ký cã …………….trang.Ng­êi theo dâi ghi nhËt ký
NguyÔn Th¾ng HångNgµy
Th¸ng
T×nh h×nh thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng
§iÒu kiÖn thi c«ng
KL c«ng viÖc hoµn thµnh
Khèi l­îng nghiÖm thu chuyÓn b­íc

kien_ksxd
10-31-2008, 11:56 PM
tào lao quá vậy cha nội. ai lại làm mẫu như bác bao giờ. thiế nhiều thứ thế, đàn em mà làm theo thì toi cơm ah

Welcometonguyentuan
11-13-2008, 02:04 AM
Theo tôi thi đơn giản thôi! với lại mỗi doanh nghiệp hay loại công trình có một kiểu riêng. nôm na là cần các yếu tố sau:
1. Theo dõi những vấn đề mà ĐV TVGS Quan tâm và hay kiểm tra?
2. Dữ liệu làm hoàn công và phát sinh
3. Để có cái mà báo cáo với Xếp.....
4. Là tài liệu không thể thiếu khi bị thanh tra kiểm toán?

phuctam
11-13-2008, 08:10 PM
NHật ký công trình đi suốt từ khi công trình khởi công cho đến khi kết thúc. Vậy các bạn cho mình hỏi tầm quan trọng đầy đủ của nó. Cám ơn!

henrickle
11-27-2008, 05:54 PM
Các bác cho em biết với, có văn bản nào quy định biểu mẫu nhật ký công trình thi công không vây. Bác nào có biểu mẫu đó cho em với nhé.
[Only registered and activated users can see links]
Hiện nay, các mẫu nhật ký không có gì thay đổi cả.
Bạn muốn xem thông tư hướng dẫn thì vào xem thông tư 12/2005/TT-BXD hướng dẫn nhé.
Bạn có thể áp dụng mẫu nhật ký theo TCVN4055-1985 cũng được.
Chúc bạn thành công.

-----------------
:band:

Blackberry
11-27-2008, 07:04 PM
NHật ký công trình đi suốt từ khi công trình khởi công cho đến khi kết thúc. Vậy các bạn cho mình hỏi tầm quan trọng đầy đủ của nó. Cám ơn!

NKCT là một phần không thể thiếu trong tập hồ sơ pháp lý của công trình. Như Welcometonguyentuan đã nói đó bạn. Sau mỗi ngày ghi nhật ký hãy xác nhận bằng chữ ký của người Kỹ thuật thi công trực tiếp (hoặc CN công trình) và Giám sát A. Đó là cơ sở pháp lý chứng minh cụ thể những khối lượng công việc đã làm.

Blackberry
11-29-2008, 05:26 PM
Theo Thông tư số /2005/TT-BXD “ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng”, để tiện cho việc trao đổi thông tin giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng thì tại công trường chỉ lập một sổ nhật ký chung thi công xây dựng công trình.
Nhật ký chung thi công xây dựng công trình là tài liệu gốc về thi công công trình ( hay hạng mục công trình) phản ánh trình tự thời gian thực hiện, điều kiện thi công và chất lượng công tác xây dụng .
Nhật ký thi công xây dựng công trình ghi chép tình hình thi công từng công trình và hạng mục công trình riêng biệt. Trong trường hợp một nhóm công trình (nhóm nhỏ) cùng kiểu loại, được xây dựng đồng thời trên cùng một mật bầng thi công thì có thể sử dụng một nhật ký chung cho cả nhóm.
Nhật ký chung thi công xây dựng công trình cùng được lập trong cùng một quyển sổ bao gồm phần nhật ký thi công xây dựng công trình của nhà thầu thi công xây dựng ( Điều 76 của Luật Xây dựng) và phần nhật ký giám sát của chủ đầu tư ( Điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP).
Phần nhật ký thi công xây dựng công trình do chỉ huy trưởng công trường hoặc người phụ trách thi công trực tiếp hạng mục công trình ghi chép từng ca, kể từ ngày đầu tiên xây dựng công trình. .
Các nhà thầu phụ lập, ghi chép sổ nhật ký riêng của mình do người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình ghi chép. Sau khi hoàn thành công việc, những nhật ký này phải được chuyển giao cho tổng thầu hoặc nhà thầu chính.
Chỉ huy trưởng công trường có trách nhiệm thực hiện theo những ý kiến mà chủ đầu tư kiến nghị trong phần nhật ký giám sát của chủ đầu tư.
Phần nhật ký giám sát của chủ đầu tư do người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư ghi chép.
Sổ nhật ký chung thi công xây dựng công trình phải có hình thức và nội dung như sau:
- Trang đầu của nhật ký phải có đủ các thông tin sau: tên nhà thầu thi công xây dựng, tên công trình (hạng mục công trình), đ?a chỉ công trình , tên bên giao thầu, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, ngày thi công, thời gian kết thúc thi công (theo dự kiến, theo thực tế), số trang.
- Trang thứ hai của nhật ký nêu những tư liệu tổng hợp về giá thành dự toán công trình (hạng mục công trình), tên cơ quan duyệt và ngày được phê duyệt; tên những tổ chức nhận thầu phụ và những công việc do những tổ chức này thực hiện; h? tên, chữ ký chỉ huy trưởng công trường hoặc người phụ trách thi công hạng mục công trình và quản lý quyển nhật ký; họ và tên, chữ ký người đại diện cơ quan giao thầu, nhà thầu giám sát thi công xây dựng, nhà thầu thiết kế thực hiện giám sát tác giả.
- Phần nhật ký thi công xây dựng công trình:
+ Danh sách cán bộ kỹ thuật tham gia xây dựng công trình do chỉ huy trưởng công trường hoặc người phụ trách thi công hạng mục công trình ghi chép (bảng 1).
- Trong bảng 2, phải liệt kê những biên bản nghiệm thu những bộ phận công trình khuất và những biên bản nghiệm thu trung gian những kết cấu đặc biệt quan trọng.
- Bảng 3 do người phụ trách nhật ký chung ghi chép sau khi nhận nhật ký thi công công tác đặc biệt của những đơn vị thi công chuyên môn hóa giao lại.
- Bảng 4 ghi chép diễn biến, tình hình thi công hàng ngày, đây là phần cơ bản của nhật ký chung. Trong phần này, phải ghi rõ tình hình thi công từng loại công việc, thời gian bất đầu và phản ánh chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện. Việc ghi chép tình hình thi công phải làm đối với tất cả các bộ phận kết cấu công trình, phải ghi rõ tim trục, cao độ và vị trí đang tiến hành thi công (trên cơ sở đối chiếu với bản vé thi công). Phải mô tả vấn tắt phương pháp thi công, tình trạng thực tế của vật liệu, cấu kiện, kết cấu đem sử dụng, tình hình ngừng việc của máy thi công đối với những công việc không cho phép thi công gián đoạn, những sai lệch so với bản vẽ thi công, có ghi rõ nguyên nhân, kêm theo biện pháp sửa chữa.
- Trong bảng 5, ghi những nhận xét của cán bộ kiểm tra chất lượng thi công của nội bộ nhà thầu thi công xây dựng và ghi rõ sự chấp hành thực hiện những nhận xét ấy.
- Phần nhật ký giám sát của chủ đầu tư:
+ Danh sách và nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình ;
+ Ghi chép kết quả kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường ;
+ Những ý kiến xử lý và yêu cầu khắc phục hậu quả khi phát hiện các sai phạm về chất lượng công trình xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình ;
+ Ghi chép của nhà thầu thiết kế thực hiện giám sát tác giả theo quy định trong quá trình thi công xây dựng: những phát hiện thi công sai với thiết kế, những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP.
Sổ nhật ký phải được đánh số trang, đóng dấu giáp lai, có đóng dấu của tổ chức xây dựng và chữ ký của người đại diện tho pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng.
Nghiêm cấm việc tảy xóa trong các trang nhật ký. Nếu buộc phải tẩy xoá thì tại chỗ sửa đó phải có chữ ký, họ và tên của người sửa.
Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện quản lý chất lượng thi công xây dựng theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP

dangngoctu
12-27-2008, 10:47 PM
Các bác cho em biết với, có văn bản nào quy định biểu mẫu nhật ký công trình thi công không vây. Bác nào có biểu mẫu đó cho em với nhé.
[Only registered and activated users can see links]Mình xin đóng góp cùng diễn đàn nhe!
Hiện nay minh làm công tác giám sát kỹ thuật thi công công trình và mình luôn phổ biến mẫu nhật ký công trình như sau, mời các bạn tham khảo nhé. Mặt khác mình cũng xin các bạn góp ý thêm nếu có gì mới cần bổ sung thêm nhé. Rất cám ơn các bạn.

+ Trước hết là bìa nhật ký: (còn tùy thuộc vào cỡ chữ và cách trình bày của mỗi người nhé)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬT KÝ THI CÔNG

CÔNG TRÌNH: (Ghi tên công trình) - ví dụ: TRƯỜNG CẤP 2 - 3 HIẾU NHƠN
HẠNG MỤC: (Ghi tên hạng mục) - ví dụ: XÂY DỰNG MỚI KHỐI 12 PHÒNG HỌC
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: (Ghi nơi thi công công trình) -
ví dụ: XÃ HIẾU NHƠN, HUYỆN VŨNG LIÊM,TỈNH VĨNH LONG
CHỦ ĐẦU TƯ: (Ghi tên chủ đầu tư) - ví dụ: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH LONG
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT: (Ghi tên nhà thầu tư vấn giám sát) - ví dụ: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN DD&CN
ĐƠN VỊ THI CÔNG: (Ghi tên nhà thầu thi công) - ví dụ: CÔNG TY ..............

NĂM 200....


+ Tất cả các trang bên trong mình đều làm theo nội dung sau:


Thứ: ........... ngày ...... tháng ...... năm 200...
1. Thời tiết:
+ Sáng: .............. (ghi chung là nắng hoặc mưa)
+ Chiều: ............. (ghi chung là nắng hoặc mưa)
2. Nhân lực:
+ Ban chỉ huy công trình: ............... (Ghi số người)
+ Công nhân: ................ (Ghi số người)
3. Thiết bị, dụng cụ thi công: ............................................. (Ghi trang thiết bị, dụng cụ thi công cần thiết thi công trong ngày)
4. Công việc thực hiện trong ngày: ..............................(Ghi nội dung công tác mà đơn vị thi công làm được trong ngày, phần này nên làm thành nhiều hàng để ghi đầy đủ công việc trong ngày)
5. Công tác nghiệm thu: ................. (Ghi công tác được nghiệm thu trong ngày, nếu có)
6. Vật tư nhập và sử dụng: ............. (Ghi tên vật tư nhập trong ngày, nếu có)
7. Ghi chú: ............... (Ghi những ý kiến khác, nếu có)


GIÁM SÁT CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC GIÁM SÁT A - (Ký và ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT B (Thuộc nhà thầu thi công) - (Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là nội dung mẫu nhật ký công trình, mời các bạn tham khảo và đóng góp thêm.
Rất cám ơn các bạn.
Thân ái!

doicat1983
12-29-2008, 01:42 AM
doc them thong tu 12/2005/TT_BXD, la ngon lanh va chi tiet nhât

spider
01-01-2009, 05:43 PM
những gì cần nói đều đả nói trong câu trả lời của Black berry rồi

nvly
01-03-2009, 07:13 PM
vô trang
[Only registered and activated users can see links]
THÌ BẠN SẼ THẤY

ledaiphattai
01-11-2009, 02:14 AM
em sắp đi thực tập rồi, bác co nhật kí công trìng nào cho em với.:pc:

hong874
01-14-2009, 09:31 AM
các bác ơi. có ai có quy trình nghiệm thu sắt khong cho em xin với

KSXD
01-16-2009, 07:26 PM
Mẫu nhật kí công trình các bác cứ ghi theo mẫu của dangngoctu là chuẩn rồi !

phương
01-16-2009, 07:42 PM
theo 209 có hướng dẫn mà bạn theo tôi nôi dung chủ yếu là :

Ngày tháng năm 2009

- Thời tiết : Trời đẹp, mưa hay nắng......
- Nhân lực : 25 người ......
- Ca máy : 2 máy đầm, máy kinh vĩ chẳng hạn .....
- Diễn biến công việc :
* SXLD coffa sàn tầng 1
* Xây tường trục A .....
.................


Tư vấn giám sát Chỉ huy trưởng công trường

Nguyễn Văn A Trần Duy Tèo

dangngoctu
01-17-2009, 04:52 PM
các bác ơi. có ai có quy trình nghiệm thu sắt khong cho em xin với

Chào hong874! bạn không nói rõ là nghiệm thu sắt thuộc bộ phận, cấu kiện nào trong công trình. Sắt thép dùng cho kết cấu thép và cốt thép trong cấu kiện bê tông cốt thép. Vậy bạn có thể tham khảo tại:

- TCVN 5641-91: Bể chứa BTCT - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- TCVN 4453-95: Kết cầu BT và BTCT toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- TCXD 170-1989: Kết cấu thép. Gia công lắp ráp và nghiệm thu. Yêu cầu kỹ thuật.
- TCXD 190-1996: Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
- TCVN 1651-85: Thép cốt bê tông cán nóng.
- TCVN 5574-91: Tiêu chuẩn thiết kế BTCT.

Hy vọng bạn vui. Thân ái! chào bạn.
Ngọc Tú.

david hien
02-10-2009, 05:43 PM
Nhật ký chung thi công xây dựng công trình cùng được lập trong cùng một quyển sổ bao gồm phần nhật ký thi công xây dựng công trình của nhà thầu thi công xây dựng ( Điều 76 của Luật Xây dựng) và phần nhật ký giám sát của chủ đầu tư ( Điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP).

lethanhlap
02-11-2009, 11:13 AM
ban thu tham khao TCVN 4055-1985 xem nhe

van_tai55
02-12-2009, 12:50 AM
em sắp đi thực tập rồi, bác co nhật kí công trìng nào cho em với.:pc:
Đối với nhật ký thực tập của SV khg có gì phải suy nghĩ bạn ah. Mình cũng vừa hoàn thành 2 tháng thực tập tốt nghiệp, nhật ký của mình ngày nào làm gì đi đâu ghi vào trong đó thế là xong mà.

daotuananh2110
05-15-2009, 03:34 PM
Cho mình hỏi Nhật ký thi công giám sát Chủ đầu tư thì đóng dấu giáp lai của cơ quan nào

daotuananh2110
05-15-2009, 03:41 PM
NHật ký thi công xây dựng công trình đóng dấu giáp lai của cơ quan nào?
Chủ đầu tư hay Nhà thầu

vnmp
05-20-2009, 04:50 PM
đóng dấu giáp lai của Chủ đầu tư

KSXD
05-20-2009, 11:41 PM
Mình có sưu tầm 1 vài mẫu nhật kí công trình, tải lên cho các bạn tham khảo!:):box:

dang_linha4
05-21-2009, 01:00 PM
thank kiu bác.

star_kjpro
06-02-2009, 02:36 PM
cam on ban nhe'

dmhduc
09-30-2009, 11:24 AM
mẫu nhật ký công trình theo mình biêt theo tiêu chuẩn việt nam iso4055 : 1985
mẫu mới nhất ko biết có chưa. anh em nào biết cho mình xin nhá.

pham ngoc h
10-18-2009, 05:39 PM
cho em xin mau nhat ki voi cac bac oi nhanh em voi

pham ngoc h
10-18-2009, 05:39 PM
em dang rat can mau nhat ki ai giup em voi

KSXD
04-18-2010, 11:19 PM
Thực ra mẫu nhật ký công trình nhà thầu chỉ cần thống nhất chi tiết với chủ đầu tư theo một vài mẫu chung là ổn! Có rất nhiều mẫu loại này!

anhxd
04-18-2010, 11:48 PM
Vào đây tải về:
[Only registered and activated users can see links]