PDA

View Full Version : Phương pháp lập định mức xây dựng


Airblade
07-15-2008, 01:44 PM
Định mức dự toán xây dựng công trình là nhân tố quyết định tới giá trị dự toán của công trình do vậy về nguyên tắc cần được xây dựng sao cho phù hợp thực tế, mang tính đặc trưng của công việc
Hệ thống chỉ tiêu định mức luôn được sử dụng để xác định chi phí xây dựng là cơ sở tính dự toán trong đầu tư xây dựng công trình. Từ rất nhiều năm nay Nhà nước luôn quản lý rất chặt công tác xây dựng, ban hành các định mức dự toán để xây dựng các bộ đơn giá địa phương của 64 tỉnh, thành phố. Tình hình đó làm cho giá cả xây dựng của các tỉnh, thành phố mang dáng dấp giống nhau cả về hình thức và trị số và không phù hợp với thực tế của từng địa phương.
Theo hướng đổi mới, hệ thống định mức được xác định phù hợp điều kiện thực tế sản xuất, biện pháp thi công thực tế của mỗi nhà sản xuất ở mỗi một công trình và do chính các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng tự xây dựng để làm cơ sở xác định giá sản phẩm của chính họ.

1 .Hệ thống định mức xây dựng

Định mức xây dựng được quy định trong Nghị định 99/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức tỷ lệ.

1.1Định mức kinh tế - kỹ thuật

-Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm: định mức dự toán xây dựng và định mức cơ sở của tư vấn, của chủ đầu tư, của nhà thầu.

oĐịnh mức dự toán xây dựng là cơ sở để lập đơn giá xây dựng công trình (dựa vào định mức cơ sở có tính hao hụt, tỉ lệ luân chuyển trong quá trình thi công).

oĐịnh mức cơ sở là dữ liệu của tư vấn, của chủ đầu tư, của nhà thầu tham khảo hoặc sử dụng khi lập định mức dự toán xây dựng công trình.1.1.1. Định mức dự toán xây dựng:Nội dung: định mức dự toán xây dựng công trình thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng, từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng.

·Mức hao phí vật liệu: là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

·Mức hao phí lao động: là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp và phục vụ theo cấp bậc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

·Mức hao phí máy thi công: là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính và phụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Ví dụ:

Định mức hao phí của 1m3 vữa bê tông thường, xi măng PCB 30 Độ sụt 2-4 cm, Đá d max = 10mm (cỡ 0,5 x 1 cm).
[Only registered and activated users can see links]

- Hệ thống định mức dự toán xây dựng:·Định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng công bố: là định mức dự toán các công tác xây dựng, lắp đặt,… phổ biến, thông dụng có ở các loại hình công trình xây dựng.

Ví dụ như:

-Công văn 1751/BXD-VP, ngày 14-08-07 công bố định mức - Phần chi phí QLDA (thay cho QĐ 10/2005 và 11/2005, 11/2005). Bao gồm định mức QLDA, lập dự án, thiết kế, thẩm tra thiết kế-dự tóan,lựa chọn nhà thầu.

-Công văn 1776/BXD-VP ngày 16/8/07 công bố định mức - Phần xây dựng (thay QĐ 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005).

-Công văn 1777/BXD-VP ngày 16/8/07 công bố định mức -Phần lắp đặt… (thay QĐ 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005).

-Công văn 1778/BXD-VP ngày 16/08/07 công bố định mức -Phần dự tóan sửa chữa công trình.

-Công văn 1779/BXD-VP ngày 16/08/07 công bố định mức - Phần khảo sát xây dựng (QĐ 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 có điều chỉnh).

-Công văn 1784/BXD-VP ngày 16/08/07 công bố định mức vật tư trong xây dựng.

-Thông tư 09/2007/TT-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2007 về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài.

·Định mức dự toán xây dựng do các Bộ (có xây dựng chuyên ngành), UBND các tỉnh công bố: là định mức dự toán cho các công tác chưa có trong hệ thống định mức do Bộ Xây dựng công bố.

Ví dụ như:

-Định mức sửa chữa lưới điện theo QĐ số 366/EVN ngày 28-12-2000 của Tổng công ty Điện lực VN.

-Định mức sửa chữa lưới điện theo 23/2005/QĐ-BBCVT ngày 28-12-2000 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông VN.

·Định mức dự toán xây dựng công trình: là những định mức dự toán của tất cả các công tác xây dựng, lắp đặt,… cần thiết phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình làm cơ sở để lập đơn giá xây dựng công trình.

Đinh mức dự toán xây dựng công trình chính là định mức của từng bảng dự tóan đã được chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình bởi kỹ sư định giá.

1.1.2. Định mức cơ sở

Định mức cơ sở còn gọi là định mức kỹ thuật, chưa tính đến các thành phần hao phí, luân chuyển…và các hao phí khác.

- Định mức vật tư: Là mức hao phí từng loại vật liệu để cấu thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch,…) hoặc 1 loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng, quy phạm thiết kế - thi công của Nhà nước.

Định mức vật tư đ­ợc lập trên cơ sở các quy chuẩn xây dựng , quy phạm thiết kế, thi công, nghiệm thu và kết quả áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ xây dựng, công nghệ vật liệu xây dựng.


Ví dụ:

Định mức cấp phối vật liệu 1m3 vữa bê tông xi măng PCB 30 Độ sụt 2-4 cm[Only registered and activated users can see links]

- Định mức lao động: Là hao phí lao động trực tiếp (theo các loại cấp bậc thợ hoặc từng loại cấp bậc thợ phải tác nghiệp) để thực hiện từng công việc cụ thể của công tác xây dựng, lắp đặt,... với lao động có trình độ chuyên môn tương ứng làm việc trong điều kiện bình thường.

- Định mức năng suất máy thi công: Là số lượng sản phẩm do máy, thiết bị thi công hoàn thành trong một đơn vị thời gian (giờ máy, ca máy ...).

Một số chỉ tiêu, định mức khác của máy và thiết bị thi công: nguyên giá của máy và thiết bị thi công, số ca, giờ máy hoạt động trong năm; định mức tỷ lệ khấu hao, sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu, năng lượng,… được tính toán cho từng loại, nhóm máy, thiết bị thi công phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công của công trình. Xem Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công để biết thêm các định mức về ca máy1.2Định mức tỷ lệ

Định mức tỷ lệ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên chi phí theo quy định dùng để xác định chi phí của một số loại công việc trong đầu tư xây dựng không cần xác định theo phương pháp lập dự toán.Ví dụ:
Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 2 bước

[Only registered and activated users can see links]
Airblade

Airblade
07-15-2008, 01:48 PM
2.2 Lập định mức dự toán mới cho công tác xây dựng chưa có định mức

2.1.1. Các bước tiến hành:
- Bước 1: Xác lập rõ yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của từng loại công tác cần xây dựng định mức dự toán.
Ví dụ: định mức vật liệu dùng để xây trừ những trường hợp đã được quy định riêng, công tác xây gạch, đá phải đảm bảo một số điều kiện kỹ thuật sau đây:
- Trung bình mạch nằm dày 12mm, mạch đứng dày 10mm. Giới hạn của mạch dỡy 7mm đến 15mm. Riêng về gạch xây, mạch dày nhiều nhất không được quá 12mm.
- Trước khi xây: Đá phải được tưới nước ở đống, gạch phải nhúng nước kỹ.
- Không chặt gạch lành ra để xây mỡ phải dùng gạch vỡ khi cần xây những chỗ hẹp nhỏ hơn quy cách viên gạch.
- Xây đá phải có mạch dầy vữa vỡ câu chắc.
- Bước 2: Xác định thành phần công việc.
Ví dụ: công tác xây gạch, đá có thành phần công việc sau đây: chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).
- Bước 3: Tính toán xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công.
- Bước 4: Lập các tiết định mức trên cơ sở tổng hợp các hao phí về vật liệu, lao động, máy thi công. Mỗi định mức gồm 2 phần:
+ Thành phần công việc:
+ Bảng định mức các khoản mục hao phí:
Các tiết định mức xây dựng được tập hợp theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và thực hiện mã hoá thống nhất.
2.1.2. Các phương pháp tính toán
Tính toán định mức hao phí của các công tác xây dựng mới thực hiện theo một trong ba phương pháp sau:
- Phương pháp 1: Theo các thông số kỹ thuật trong dây chuyền công nghệ
+ Hao phí vật liệu: Xác định theo thiết kế và điều kiện, biện pháp thi công công trình hoặc trên cơ sở tham khảo hoặc sử dụng định mức cơ sở.
+ Hao phí nhân công: Xác định theo tổ chức lao động trong dây chuyền công nghệ phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công của công trình hoặc trên cơ sở tham khảo hoặc sử dụng định mức cơ sở.
+ Hao phí máy thi công: Xác định theo thông số kỹ thuật của từng máy trong dây chuyền hoặc trên cơ sở tham khảo hoặc sử dụng định mức cơ sở và có tính đến hiệu suất do sự phối hợp của các máy thi công trong dây chuyền.
- Phương pháp 2: Theo số liệu thống kê - phân tích
+ Phân tích, tính toán xác định các mức hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công từ các số liệu tổng hợp, thống kê như sau:
+Từ số lượng hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công thực hiện một khối lượng công tác theo một chu kỳ hoặc theo nhiều chu kỳ của công trình đã và đang thực hiện.
+ Từ hao phí vật tư, sử dụng lao động, năng suất máy thi công đã được tính toán từ các công trình tương tự.
+ Từ số liệu theo kinh nghiệm của các chuyên gia hoặc tổ chức chuyên môn nghiệp vụ.
- Phương pháp 3: Theo khảo sát thực tế
+ Tính toán xác định các mức hao phí từ tài liệu thiết kế, số liệu khảo sát thực tế của công trình (theo thời gian, địa điểm, khối lượng thực hiện trong một hoặc nhiều chu kỳ...) và tham khảo đối chứng thêm với định mức cơ sở.
+ Hao phí vật liệu: tính toán theo số liệu khảo sát thực tế và đối chiếu với thiết kế, quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật.
+ Hao phí nhân công: tính theo số lượng nhân công từng khâu trong dây chuyền sản xuất và tổng số lượng nhân công trong cả dây chuyền, tham khảo các quy định về sử dụng lao động.
+ Hao phí máy thi công: tính toán theo số liệu khảo sát về năng suất của từng loại máy và hiệu suất phối hợp giữa các máy thi công trong cùng một dây chuyền, tham khảo các quy định về năng suất kỹ thuật của máy.
2.3 Vận dụng có điều chỉnh các định mức dự toán công tác xây dựng đã có

Khi vận dụng các định mức dự toán đã có, nhưng do yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công hoặc biện pháp thi công của công trình có sự khác biệt so với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công đã nêu trong định mức dự toán đã có thì tiến hành điều chỉnh các thành phần hao phí vật liệu hoặc hao phí nhân công hoặc hao phí máy thi công có liên quan cho phù hợp.
Ví dụ sử dụng định mức đã có của Bộ Xây dựng như sau:
AE.32000 XÂY TƯỜNG


[Only registered and activated users can see links]


2.3.1. Điều chỉnh hao phí vật liệu
Đối với hao phí vật liệu cấu thành nên sản phẩm theo thiết kế thì căn cứ qui định, tiêu chuẩn thiết kế của công trình để tính toán hiệu chỉnh.
Đối với vật liệu biện pháp thi công thì hiệu chỉnh các yếu tố thành phần trong định mức đã có theo tính toán hao phí từ thiết kế biện pháp thi công hoặc theo kinh nghiệm của chuyên gia và các tổ chức chuyên môn.
Ví dụ: định mức tô đá mài có quá nhiều bột đá, ít xi măng so với thực tế thi công ta có thể giảm bớt bột đá và tăng xi mang trắng lên.
2.3.2. Điều chỉnh hao phí nhân công
Tăng, giảm thành phần nhân công trong định mức công bố và tính toán hao phí theo điều kiện tổ chức thi công hoặc theo kinh nghiệm của chuyên gia và các tổ chức chuyên môn.
2.3.3. Điều chỉnh hao phí máy thi công
- Trường hợp thay đổi do điều kiện thi công thì tính toán điều chỉnh tăng, giảm trị số định mức theo điều kiện tổ chức thi công.
- Trường hợp thay đổi công suất máy thi công thì điều chỉnh theo nguyên tắc: công suất tăng thì giảm trị số và ngược lại.
Ví dụ sử dụng định mức đã có của Bộ Xây dựng và điều chỉnh lại các hao phí cho phù hợp như sau: không dùng cẩu tháp, tăng ca máy của vận vận thăng lồng 3T lên 0,05
AE.32000 XÂY TƯỜNG


[Only registered and activated users can see links]


2.4 Áp dụng định mức dự toán công tác xây dựng đã có

Đối với các công tác xây dựng, lắp đặt,… của công trình có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công tương tự với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của định mức dự toán đã có thì áp dụng các định mức đã có.
3 . Những tài liệu cần thiết phục vụ lập định mức dự toán xây dựng công trình

Khi lập định mức dự toán xây dựng công trình người làm công tác định giá cần có những tài liệu gồm:
- Hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công, tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình…
- Các định mức dự toán đã được công bố, đã có ở các công trình khác.
- Tham khảo định mức thi công (định mức vật tư, định mức lao động, định mức năng suất máy thi công) công bố.
Airblade

nguoikemcoi
07-31-2008, 08:21 AM
về phần định mức xây dựng, cậu có nguồn tài liệu nào tham khảo nửa không
mình muốn tham khảo thêm ý kiến của mọi người.
hay là chỉ là kinh nghiệm khi đi làm
thank
mong hồi âm
[Only registered and activated users can see links]

congtaixnxl
11-20-2008, 09:29 AM
Chào anh Airblade! Chắc anh là người rất am hiểu về cách lập định mức dự toán, anh cho em hỏi câu này nha:
- Em thấy khối lượng hao phí vật liệu trong công tác SXLD ván khuôn giữa 2 định mức là ĐM vật tư và ĐM dự toán có sự khác nhau lớn, có phải ĐM vật tư là ĐM chưa tính hệ số luân chuyển ván khuôn và các hao hụt sau mỗi lần luân chuyển, còn định mức dự toán là Đm đã tính đến các hệ số này?
- Quả là khối lượng trong ĐM dự toán nhìn trực quan mà thấy thì khối lượng hao phí không phù hợp với khối lượng thực tế thi công, như đối với hao phí khối lượng cây chống gỗ chỉ sắp xỉ 1m3 gỗ/100m2 hay là khối lượng cây chống sắt cũng vậy. Anh chỉ cho em cách tính thành phần hao phí này với và cách khấu hao khi sử dụng cây chống sắt.
Em cám ơn anh nhiều!