PDA

View Full Version : Tổng hợp 35 TCVN thi công xây dựng


chiase.ketcau
05-14-2011, 11:02 AM
TỔNG HỢP 35 TCVN thi công xây dựng


Phần 1

TCVN 3994-1985-Chong an mon trong xay dung
TCVN 4055-1985-To chuc thi cong
TCVN 4085-1985-Ket cau gach da-QP thi cong va nghiem thu
TCVN 4087-1985-Su dung may xay dung-Yeu cau chung
TCVN 4091-1985- Nghiem thu cong trinh xay dung
Phần 2

TCVN 4252-1988-Quy trinh lap TKTCXD va TKTC
TCVN 4447-1987-Cong tac dat-QP thi cong va nghiem thu
TCVN 4452-1987-Ket cau BT va BTCT lap ghep
TCVN 4453-1995- Ket cau BT va BTCT toan khoi
TCVN 4459-1987-Pha tron va sung dung vua xd
Phần 3

TCVN 4519-1988-He thong cap thoat nuoc trong va ngoai nha
TCVN 5637-1991-QLCL xay lap cong trinh XD
TCVN 5639-1991-Ng. thu thiet bi da lap xong-Ng. tac co ban
TCVN 5640-1991-Ban giao cong trinh xay dung
TCVN 5641-1991- Be chua bang BTCT
Phần 4

TCVN 5672-1992-HTTLTK-Ho so Thi cong-Yeu cau chung
TCVN 5674-1992-Cong tac hoan thien trong xay dung
TCXD 88-1982 - Coc-Phuong phap thi nghiem hien truong
TCXD 170-1989-Ket cau thep-Gia cong lap rap nghiem thu
TCXD 190-1996- Mong coc thiet dien nho
Phần 5

TCXD 196-1997-NCT-Thu tinh va kiem tra CL coc khoan nhoi
TCXD 197-1997-Nha cao tang-Thi cong coc khoan nhoi
TCXD 199-1997-NCT-Ky thuat che tao be tong mac 400-600
TCXD 200-1997-Nha cao tang-Ky thuat ve be tong bom
TCXD 201-1997-Nha cao tang-Ky thuat su dung giao treo
Phần 6

TCXD 202-1997-Nha cao tang-Thi cong phan than
TCXD 206-1998-Coc khoan nhoi-Yeu cau chat luong
TCXDVN 286-2003-Dong va ep coc-TC thi cong va nghiem thu
TCXDVN 296-2004-Dan giao -cac yeu cau ve an toan
TCXDVN 302-2004- Thi cong chong nut BT va BTCT duoi tac dong
Phần 7

TCXDVN 303 -2004-Cong tac lat va lang-TC va NT
TCXDVN 305-2004- Be tong khoi lon-QPTC va NT
TCXDVN 313-2004- Thi cong chong nut BT va BTCT duoi tac dong
Phần 8

TCXDVN 318-2004-Bao tri ket cau BT va BTCT
TCXDVN 319-20-8-2004-Lap dat he thong noi dat thiet bi cho Cac cong trinh cong nghiep - yeu cau chung

Link :

Phần 1: [Only registered and activated users can see links]
Phần 2: [Only registered and activated users can see links]
Phần 3: [Only registered and activated users can see links]
Phần 4: [Only registered and activated users can see links]
Phần 5: [Only registered and activated users can see links]
Phần 6: [Only registered and activated users can see links]
Phần 7: [Only registered and activated users can see links]
Phần 8: [Only registered and activated users can see links]