PDA

View Full Version : Tờ trình thẩm định, phê duyệt Thiết kế Kỹ thuật công trình - Tổng dự toán công trình


Phoenix
03-27-2008, 10:50 AM
Chủ đầu tư CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——oOo——
Ngày ........ tháng ....... năm .............

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT
THIẾT KẾ KỸ THUẬT – TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH


Kính gởi:

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 2/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Căn cứ Thông tư hướng dẫn ..................
- Căn cứ Quyết định phê duyệt đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư) ......................

Chủ đầu tư trình thẩm định thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán công trình .................... thuộc dự án đầu tư .................................. do đơn vị tư vấn xây dựng ............... lập với các nội dung sau:

1. Tên công trình: .......................... thuộc dự án đầu tư ........................
- Tổng mức đầu tư theo dự án đã được phê duyệt
- Địa điểm xây dựng, diện tích chiếm đất.

2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật trình:
- Hồ sơ TKKT công trình được lập phù hợp với thiết kế sơ bộ trong báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng (kèm theo danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng), cấp công trình, đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng và sử dụng công trình. Các thông số kỹ thuật chủ yếu (có phân tích so sánh với thiết kế sơ bộ trong báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt)...
- Biên bản nghiệm thu hồ sơ khảo sát, TKKT giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế.
- Có phụ lục kèm theo nêu rõ, danh mục các hạng mục công trình, số lượng bản vẽ của từng hạng mục công trình.

3. Hồ sơ tổng dự toán trình:
- Hồ sơ tổng dự toán công trình được lập trên cơ sở các định mức, đơn giá, chế độ, chính sách tại thời điểm trình tổng dự toán; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu (có phân tích so sánh với tổng mức đầu tư trong báo cáo nghiên cứu tính khả thi đã được phê duyệt) ................
- Biên bản nghiệm thu hồ sơ TDT giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập tổng dự toán.
- Có phụ lục đính kèm theo nêu rõ danh mục các hạng mục công trình, diễn giải tổng dự toán công trình.

Chủ đầu tư trình ............... thẩm định và phê duyệt TKKT-TDT công trình ............

Chủ đầu tư

(ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

(Nguồn Sở Xây Dựng TPHCM)

haikcnvl
07-10-2008, 12:12 PM
Cảm ơn bạn. Nhưng mảu nàu xưa rồi, bạn cập nhật mới đi...