PDA

View Full Version : Lựa chọn chiến lược giá tranh thầu


hacoi
04-18-2010, 12:12 AM
Em có đọc 1 tài liệu có phần Lùa chän chiÕn l­îc gi¸ tranh thÇu,trong đo' co' viết:
ChiÕn l­uợc gi¸ thÊp
Doanh nghiÖp lu«n lu«n ®Æt gi¸ dù thÇu thÊp h¬n so víi c¸c ®èi thñ cËnh tranh. Cã hai h­íng ®Þnh gi¸ thÊp :
- §Þnh gi¸ thÊp trong kho¶ng thêi gian dµi h¹n (chiÕn l­îc hÊp dÉn vÒ gi¸). ViÖc theo ®uæi chiÕn l­îc nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt cã chi phÝ thÊp nhÊt nhÊt nh­ng chÊt l­îng kh«ng ®­îc thua kÐm ®èi thñ c¹nh tranh. Tõ ®ã doanh nghiÖp ph¶i t×m quy m« s¶n xuÊt tèi ­u ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt cho m×nh.
- §Þnh gi¸ thÊp trong kho¶ng thêi gian ng¾n: Môc ®Ých nh»m chiÕm lÜnh thÞ tr­êng sau ®ã n©ng dÇn gi¸ b¸n lªn nh»m môc ®Ých th¾ng thÇu trong cuéc ®Êu thÇu. Khi theo ®uæi chiÕn l­îc nµy doanh nghiÖp cÇn chó ý n¾m v÷ng chi phÝ thÊp nhÊt mµ m×nh cã thÓ ®¹t ®­îc nh­ viÖc sö dông c«ng nghÖ cã møc chi phÝ rÎ hoÆc nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ nh©n c«ng thÊp nh­ng kh«ng thÊp h¬n so víi yªu cÇu kü thuËt.
Cai' em ko hiểu ở đay là làm sao có thể có kiểu trong hs dự thầu đưa 1 giá,nhưng sau khi trúng thầu rồi,thì lại tăng giá lên được. Ai có ý kiến tham gia góp ý giúp em hiểu vấn đề với.

tu27
04-19-2010, 11:13 AM
Em có đọc 1 tài liệu có phần Lùa chän chiÕn l­îc gi¸ tranh thÇu,trong đo' co' viết:
ChiÕn l­uợc gi¸ thÊp
Doanh nghiÖp lu«n lu«n ®Æt gi¸ dù thÇu thÊp h¬n so víi c¸c ®èi thñ cËnh tranh. Cã hai h­íng ®Þnh gi¸ thÊp :
- §Þnh gi¸ thÊp trong kho¶ng thêi gian dµi h¹n (chiÕn l­îc hÊp dÉn vÒ gi¸). ViÖc theo ®uæi chiÕn l­îc nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt cã chi phÝ thÊp nhÊt nhÊt nh­ng chÊt l­îng kh«ng ®­îc thua kÐm ®èi thñ c¹nh tranh. Tõ ®ã doanh nghiÖp ph¶i t×m quy m« s¶n xuÊt tèi ­u ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt cho m×nh.
- §Þnh gi¸ thÊp trong kho¶ng thêi gian ng¾n: Môc ®Ých nh»m chiÕm lÜnh thÞ tr­êng sau ®ã n©ng dÇn gi¸ b¸n lªn nh»m môc ®Ých th¾ng thÇu trong cuéc ®Êu thÇu. Khi theo ®uæi chiÕn l­îc nµy doanh nghiÖp cÇn chó ý n¾m v÷ng chi phÝ thÊp nhÊt mµ m×nh cã thÓ ®¹t ®­îc nh­ viÖc sö dông c«ng nghÖ cã møc chi phÝ rÎ hoÆc nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ nh©n c«ng thÊp nh­ng kh«ng thÊp h¬n so víi yªu cÇu kü thuËt.
Cai' em ko hiểu ở đay là làm sao có thể có kiểu trong hs dự thầu đưa 1 giá,nhưng sau khi trúng thầu rồi,thì lại tăng giá lên được. Ai có ý kiến tham gia góp ý giúp em hiểu vấn đề với.
Bạn share tai liệu lên cho anh em dễ trao đổi hơn.
Tôi tạm hiểu
Doanh nghiệp luôn luôn đặt giá dự thầu thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Có hai hướng định giá thấp
Bạn đấu thầu bỏ giá sản xuất sản phẩm A,
- hiện tại bạn sản xuất bán có lời giá 10 đồng.
- nhưng bạn biết giá bỏ thầu bên kia là 9 đồng.
- vậy bạn phải bỏ <= 9 đồng.
Vậy với phương án bỏ <= 9 đồng bạn có 2 định hướng
1. Định giá thấp trong khoảng thời gian dài hạn (chiến l­ược hấp dẫn về giá). Việc theo đuổi chiến l­ược này đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức tốt có chi phí thấp nhất nhất nh­ưng chất lượng không đ­ược thua kém đối thủ cạnh tranh. Từ đó doanh nghiệp phải tìm quy mô sản xuất tối ­ưu phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật cho mình. Ví dụ bạn tính bạn thay đổi cải cách quy mô tổ chức để rồi có thể bỏ 8 đồng trong thời gian dài vẫn lợi nhuận. Đây là bài toán lớn nhiều nhiều việc phải làm và cân nhắc. Nếu thuận lợi thì sẻ rất chắc chắn, tạo thương hiệu và ổn định trong thời gian dài. Nhưng nếu tính toán sai thi kéo theo thì biến động sẻ rất lớn và đi theo cả quy mô công ty bạn.
2. Định giá thấp trong khoảng thời gian ngắn: Mục đích nhằm chiếm lĩnh thị tr­ường. Tức là bạn chưa thay đổi quy mô sản xuất chấp nhận đang 10 đồng hạ xuống 8 đồng (lời ít hoặc huề vốn để trúng thầu) nhằm mục đích thắng thầu trong cuộc đấu thầu sau đó nâng dần giá bán lên do sự cân đối, lèo lái của mình hoặc có thể lúc này mới chuyển về định hướng 1. Định hướng này đầu tiên bạn nhanh chóng có giá thắng thầu, tuy thuộc vào độ tinh xảo thương trường của bạn để bạn lèo lái hướng sản xuất cho công ty ít biến động nhất. Nhưng với cách làm này nếu bạn hạ giá trúng thầu rồi bạn không có cách nào để lèo lái đưa giá lên cao hoặc không thể hạ giá sản xuất xuống thì bạn sẻ bị cắt hợp đồng … mất uy tín thương hiệu…..

khongthequen_2504
07-19-2011, 11:45 AM
Bài này rất hay và bổ ích
Nhưng bạn up bị lỗi font mất rùi

Mr Winter
07-20-2011, 03:26 PM
Trả lời cho thắc mắc của bạn là về lý thuyết thì trong một gói thầu sau khi đấu thầu sẽ không tăng giá lên được.

Còn chiến lược định giá thấp thì người ta áp dụng cho doanh nghiệp trong ngắn hạn hoặc dài hạn, không áp dụng cho từng dự án hay gói thầu cụ thể nào. Trong từng gói thầu người ta sẽ xem xét giảm giá gói thầu ấy trong điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Ví dụ doanh nghiệp đang thiếu việc làm, hiện đang dư thừa khoảng 300 nhân lực thì họ phải giảm giá đến mức thấp nhất để trúng thầu, có thể họ không có lãi nhưng họ giữ được nhân công có chất lượng của họ, để phục vụ cho kế hoạch phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nếu trúng thầu họ sẽ sử dụng các máy móc thiết bị, nhà xưởng, văn phòng...etc mà nếu không trúng thầu họ vẫn phải trả các chi phí như: tiền thuê, khấu hao, trả lãi vay... Cái này lý thuyết kinh tế gọi là chi phí cố định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quản lý kinh tế người ta có khái niệm lỗ kế toán nhưng thực tế là doanh nghiệp vẫn không lỗ thực sự (giải thích vấn đề này hơi dài dòng, hôm nào có thời gian tôi sẽ trao đổi sâu hơn về vấn đề này).

Thật sự đây là một đề tài hay, nhưng để hiểu rõ hơn về đề tài này chắc là phải tham dự một khóa học về quản trị hoặc quản trị chiến lược mới có thể hiểu thấu đáo được.