PDA

View Full Version : Cho em hỏi về góc nội ma sát.


hacoi
04-03-2010, 04:00 PM
"Tôi vừa được nhận được kết quả khảo sát địa chất của 01 công trình (khảo sát năm 2001) để làm kết cấu. Tuy nhiên, trong bản tổng kết tính chất cơ lý tôi không biết nên lấy giá trị lực dính C và góc ma sát trong nào để tính cường độ. Tính chất cơ lý theo báo cáo địa chất như sau: Lớp 1: Cát pha sét-sét pha cát. Trạng thái dẻo cứng đến nữa cứng bề dày từ 1.6-2.2m. Tính chất cơ lý của từng mẫu đất trong lớp này được phân tích như sau:
HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7
Lực dính: 0.175 0.298 0.208 0.176 0.109 0.146
Góc ma sát: 20.10 10.98 21.33 22.24 24.28 15.67
Tôi không hiểu áp dụng cách xử lý nào mà người xử lý cho ra kết quả lực dính và góc ma sát trong của lớp đất đó là: 0.185 Kg/cm2 và 18.19? Trong trường hợp như vậy, xin hỏi Bộ Xây dựng xem cách xử lý số liệu địa chất như vậy là đúng hay sai? Và tôi nên lấy số liệu (số liệu chung hay số liệu từng hố khoan) nào để tính toán cường độ đất nền?". Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:
1. Điều 1.5 mục 1 của tiêu chuẩn TCXD 74 :1987 "Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng" hướng dẫn "giá trị tiêu chuẩn của lực dính kết đơn vị C và góc ma sát trong φ của một lớp đất được xác định theo phương pháp bình phương nhỏ nhất".

Do không đủ số liệu của các hố khoan trong ví dụ (có 01 hố khoan không có số liệu thí nghiệm và các giá trị khác không rõ là giá trị tiêu chuẩn hay giá trị tính toán) nên không thể đánh giá kết quả xử lý số liệu là đúng hay sai.

2. Trong ví dụ đã nêu, kết quả thí nghiệm tính chất cơ lý tại lớp số 1 xuất hiện các yếu tố khác thường (tại một hố khoan có giá trị lực dính là 0.298kg/cm2 và góc ma sát trong là 10.980). Do đó, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ thì Nhà thầu thiết kế cần có văn bản đề nghị chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khảo sát làm rõ bất thường này hoặc bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng.


Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời.

dslbkxd
04-03-2010, 05:27 PM
Cho mình đóng góp ý kiến thế này
1. lực dính đơn vị c, và góc nội ma sát, được lấy ra từ thí nghiệm cắt trực tiếp với việc thí nghiệm ứng với các cấp áp lực (ứng suất pháp) có được ứng suất cắt.

2. sau khi có các con số từ thí nghiệm, người ta sẽ phân chia lớp đất ở từng hố khoan dựa theo hệ số biến động làm sao không quá lớn (cụ thể là 0.3).

3. tiếp theo là việc thống kê số liệu bằng cách dùng phương pháp bình phương cực tiểu (dùng hàm linest với excel), một bước quan trọng để tìm ra giá trị tiêu chuẩn và giá trị tính toán của góc ma sát trong và lực dính, tùy theo việc sử dụng đất vào vấn đề gì mà người ta sẽ chọn các giá trị tính toán tại trạng thái giới hạn 1 (cường độ) hay 2 (biến dạng).

4. các con số của bạn đưa ra là không hợp lý vì trong cùng 1 lớp đất không thể xảy ra sự biến động lớn của các con số như thế, việc này dẫn đến việc phải phân chia lại lớp đất cho phù hợp.

chúc bạn thành công.