PDA

View Full Version : Quy chuẩn xây dựng Việt Nam


oitroi
05-07-2009, 11:16 PM
QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TẬP I – II – III
(VÀ NHỮNG QUY CHUẨN THAY THẾ - QUY CHUẨN MỚI)

Nhằm giúp các bạn trẻ mới tiếp cận lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, để các bạn dễ tìm kiếm và nắm bắt công việc, trong tập I, II, III _ 1997 _ Quy chuẩn XDVN- Giaxaydung đã lược bỏ (có ghi chú) & thay thế, những phần đã có quy chuẩn mới ban hành và các Quy chuẩn ban hành năm 2002 – 2005. Thay vì các bạn tải xuống hết tập, các bạn đọc nội dung từng chương được liệt kê dưới đây (có link đính kèm) chương các bạn cần dùng và tải xuống chương ấy.
Sắp đến, Giaxaydung sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn dưới mỗi chương là đường link các quy định hiện hành và khi có văn bản quy phạm pháp luật mới được bổ sung và thay thế Giaxaydung sẽ cập nhật các Quy định mới nhất.

TẬP I - 1997
Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I (Phần Quy định chung và Quy hoạch xây dựng). (Có hiệu lực từ ngày 01/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước). (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐịNH CHUNG
Phần I: Chương 1: Quy định chung vế Quy chuẩn xây dựng. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phần I: Chương 2: Số liệu tự nhiên dùng trong thiết kế xây dựng. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phần I: Chương 3: Điều kiện kỹ thuật chung để thiết kế các công trình xây dựng. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])

Phụ lục: 4.1- Minh họa phạm vi bảo vệ các công trình kỹ thuật. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục: 4.2- Tiêu chuẩn vệ sinh đối với chất lượng nước cấp sinh hoạt. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục: 4.3- Tiêu chuẩn TCVN 5501-91 ‘Nước uống – yêu cầu kỹ thuật”. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục: 4.4- Mức ồn tối đa được phép trong khu dân cư, theo mức âm tương đương dBA (theo TCVN 5949-95). (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục: 4.5- Tiêu chuẩn xả nước thải công nghiệp (theo 5945-95). (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục: 4.6- Tiêu chuẩn xả khí thải công nghiệp. Giới hạn tố đa cho phép của bụi và chất vô cơ trong khí thải (mg/m3 (theo TCVN 5939-95). (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục: 4.7- Tiêu chuẩn xả khí thải công nghiệp. Giới hạn tối đa cho phép của bụi và chất hữu cơ trong khí thải (mg/m3 (theo TCVN 5940-95). (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục: 4.8- Phân loại Xí nghiệp, kho theo cấp độc hại. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục: 5.1- Khoảng cách tối thiểu giữa các đường ống kỹ thuật trong mạng lưới ngầm (m). (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục: 7.1- Minh họa phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:
a) Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với đường đỏ. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
b) Trường hợp chỉ giới xây dựng không trùng với đường đỏ. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục: 7.2- Minh họa không chế độ cao nhà bằng đường tới hạn. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
(Các phụ lục trên đã được thay thế bằng phần phụ lục của QCVN:01/2008/BXD).

PHẦN II: THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Quyết định số 04/2008/QĐBXD ngày 03/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCVN:01/2008/BXD. (Quy chuẩn này thay thế phần II (về quy hoạch xây dựng) – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I – 1997). (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
QCVN:01/2008/BXD: Chương I: Quy định chung vế Quy chuẩn xây dựng. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
QCVN:01/2008/BXD: Chương II: Quy hoạch không gian. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
QCVN:01/2008/BXD: Chương III: Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
QCVN:01/2008/BXD: Chương IV: Quy hoạch giao thông. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
QCVN:01/2008/BXD: Chương V: Quy hoạch cấp nước. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
QCVN:01/2008/BXD: Chương VI: Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
QCVN:01/2008/BXD: Chương VII: Quy hoạch cấp điện. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
QCVN:01/2008/BXD: Phụ lục: bao gồm các quy định hiện hành tại thời điểm ban hành quy chuẩn.(kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])

TẬP II - 1997
Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng tập II và tập III. (Có hiệu lực từ ngày 01/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước). (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
PHẦN III: CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP
Phần III: Chương 8: Quy định chung về công trình dân dụng, công nghiệp. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phần III: Chương 9: Thiết kế kiến trúc. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phần III: Chương 10: Kết cấu. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phần III: Chương 11: Phòng chống cháy. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phần III: Chương 12: Tiên nghi và an toàn. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phần III: Chương 13: Hệ thống cấp thoát nước bên trong. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phần III: Chương 14: Trang bị điện trong công trình. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])

PHẦN IV: CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH
Phần IV: Chương 15: Quy định chung về công trình xây dưng chuyên ngành. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links]) (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])


PHẦN V: THI CÔNG XÂY LẮP
Phần V: Chương 16: Công trường xây dựng. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phần V: Chương 17: An toàn lao động trong xây lắp. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])

TẬP III - 1997
Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng tập II và tập III. (Có hiệu lực từ ngày 01/11/1997 và áp dụng trong phạm vi cả nước). (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
PHỤ LỤC: SỐ LIỆU TỰ NHIÊN VIỆT NAM
Bản đồ hành chính Việt Nam:
+ Hình 1: Bản đồ hành chính CHXHCN Việt Nam. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục 2.1: Khí hậu xây dựng: (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
+ Hình 2.1: 1: Bản đồ phân vùng khí hậu (theo điều kiện chung vế khí tượng; 2: Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục 2.2: Áp lực gió: (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
+ Hình 2.2: 1: Bản đồ phân vùng áp lực gió. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục 2.3: Bão lụt: (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
+ Hình 2.3: 1: Đường đi trung bình của Bảo; 2: Bản đồ đường đi các cơn bão trong tháng (1954-1991); 3: Bản đồ đường đằng trị tốc độ gió trung bình 2 phút, chu kỳ 20 năm; 4: Bản đồ đường đằng trị tốc độ gió trung bình 2 phút, chu kỳ 50 năm; 5: Bản đồ địa hình; 6: Bản đồ phân vùng ngập lụt; 7: Bản đồ phân vùng nước dâng do bão, thủy triểu, chiều cao sóng cực đại; 8: Bản đồ lưu vực sông; 9: Bản đồ phân vùng theo thời gian truyền lũ sau bão; 10: Bản đồ đê; 11: Bản đồ đường đẳng trị lượng mưa năm. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục 2.4: Thủy văn: (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
+ Hình 2.4: 1: Bản đồ phân vùng thủy văn. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục 2.5: Khí tượng thủy văn biển: (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
+ Hình 2.5: 1: Bản đồ thủy triều ở biển Đông; 2: Bản đồ phân bổ độ cao dâng nước đo bão với tần suất đảm bảo 5%. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục 2.6: Dông sét: (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
+ Hình 2.6: 1: Bản đồ phân bố số ngày có dông trong một năm; 2: Bản đồ đẳng giờ dông hàng năm; 3: Biểu đồ diễn biến dông hàng năm trên các vùng sông; 4: Bản đồ phân vùng mật độ sét. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục 2.7: Điện trở suất của đất: (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
+ Hình 2.7: 1: Bản đồ phân vùng điện trở suất biểu kiến ρk AB x 6m. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục 2.8: Động đất: (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
+ Hình 2.8: 1: Bản đồ các vùng phát sinh động đất mạnh và phân vùng chấn động cực đại Imax; 2; 3; 4: Bản đồ phân vùng chấn động. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục 2.9: Địa chất công trình: (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
+ Hinh 2.9: 1: Bản đồ địa chất công trình. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục 2.10: Đia chất thủy văn: (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
+ Hinh 2.10: 1: Bản đồ phân vùng địa chất thủy văn; 2: Bản đồ địa chất thủy văn. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục 2.11: Khoáng chất đất: (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
+ Hinh 2.11: 1: Bản đồ phân vùng khoáng hóa chất. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
Phụ lục 2.12: Độ muối khí quyển. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])
+ Hinh 2.12: 1: Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])

QUY CHUẨN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: QCXDVN 01: 2002

(ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG)
Quy chuẩn này quy dịnh các yêu cầu được áp dụng khi xây dựng mới các công trình để đảm bảo cho những người khó khăn về vận động và khiếm thị (gọi tắt là người tàn tật) tiếp cận sử dụng
Trường hợp cần cải tạo, nâng cấp đối với những công trình có yêu cầu để đảm bảo người tàn tất tiếp cân sử dụng cũng cần phải tuân theo các quy định trong quy chuẩn này.
Các quy định trong quy chuẩn này được sử dụng để thẩm định, cấp phép, phê duyệt và nghiệm thu các dự án khi đầu tư xây dựng. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM: QCXDVN 09: 2005

(CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CÓ HIỆU QUẢ)
Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BXD ngày 17/11/2005.
Quy chuẩn quy định những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ để sử dụng năng lượng có hiệu quả khi thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình thương mại, các cơ quan nghiên cứu, trụ sở hành chính Nhà nước, chung cư cao tầng và các khách sạn lớn v.v.. có sử dụng điều hoà không khí, các thiết bị sử dụng nhiều năng lượng. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM: QCXDVN 05: 2008
(NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG- AN TOÀN SINH MẠNG VÀ SỨC KHỎE)
Quy chuẩn xây dựng Việt nam “Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ" được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008.
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật (tối thiểu hoặc tối đa) phải đạt được đối với nhà ở và công trình công cộng nhằm đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khoẻ cho người sử dụng. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN: QCVN01: 2008/BCT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện được Bộ Công thương ban hành kèm theo quyết định 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008.
Quy chuẩn này thay thế Tiêu chuẩn ngành từ II TCN-161-84 đến II TCN-167-84 Quy phạm Kỹ thuật an toàn khai thác thiết trí điện các nhà máy điện và lưới điện được ban hành kèm theo Quyết định số 25 ĐL/KT ngày 22 tháng 01 năm 1985 của Bộ trưởng Bộ Điện lực. (kích vào đây để download) ([Only registered and activated users can see links])